.... OUR VALUES and QUALITY POLICY ..

....MŪSU VĒRTĪBAS UN KVALITĀTES POLITIKA ....

 

 

 

.... Our main value is people:

 

 • Over the years, many employees have joined with belief in our ideas and inspiration.

 • We cherish our employees and appreciate our customers.

 • It is the essence of our success - the ability to work in different markets and building a humane and respectful relationship.

 • We start and finish our work with the same level of excellence and professionalism.

 • SILVER STANDARD PLANT tasks and people are always in harmony - relationships, promises and dignity, as well as rational solutions, knowledge and practical application are equally important.

 

The quality targets of our company’s work are:

 

 • Understanding customer's requirements and expectations in order to offer the best and most optimal solution before starting production.

 • Carefully selecting needed materials according to the criteria.

 • Implementing internationally recognized standards in our production to ensure the highest quality of products.

 • Organizing the work using the process approach and analyzing the effectiveness of the implementation in order to improve our work and achieve even better results.

..

 

MŪSU GALVENĀ VĒRTĪBA IR CILVĒKI:

 

 • Laika gaitā mums pievienojušies cilvēki, kuri tic mūsu idejai un iedvesmai.

 • Mēs lolojam savus darbiniekus un ļoti novērtējam savus klientus.

 • Tieši te slēpjas mūsu panākumu būtība -  spēja strādāt dažādos tirgos un veidot cilvēcīgas un  cieņpilnas attiecības.

 • Darbu mēs uzsākam un pabeidzam ar vienādu degsmi un profesionalitāti.

 • SILVER STANDARD PLANT darbi un cilvēki allaž atrodas harmonijā – te vienlīdz svarīgas ir gan attiecības, solījumi un cieņa, gan racionāli risinājumi, zināšanas un praktiskais pielietojums.

 

MŪSU KVALITĀTES MĒRĶI IR:

 

 •     Izprast klientu prasības un vēlmes, lai piedāvātu vislabāko un optimālu risinājumu pirms ražošanas uzsākšanas. 

 •     Rūpīgi atlasīt izejmateriālus saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem. 

 •     Ieviest starptautiski atzītus standartus savā ražošanā, lai nodrošinātu visaugstāko produkcijas kvalitāti. 

 •     Darbu organizēt izmantojot procesu pieeju un analizētu to izpildes efektivitāti, lai pilnveidotu savu darbu un sasniegtu arvien labāku rezultātu. 

....