.... Advantages

 • Timing. Advanced technologies, optimized industrial process, proper logistics and short mounting process - the main advantages. During the time of the foundation work of a house, the wall and roof panels of the product are being made ready under special micro-climatic conditions at the production unit. It will take no more than 2 weeks to produce the required number of panels for a 150m² house and 2-5 days to mount the delivered structures onto the just completed new foundation. This gives significant, up to 40% time savings compared to other types of construction. Please note that panels from the factory are delivered with already incorporated windows and doors, in some cases, already with assembled facade.

..

Priekšrocības

 • Izpildes laiks. Modernas tehnoloģijas, rūpnieciski optimizēts process, pareiza loģistika un īss montāžas process- galvenās priekšrocības. Brīdī, kad tiek veikta pamatu izbūve, ražotnē, speciālos mikro klimatiskos apstākļos, tiek veidots gatavs sienu un jumta paneļu produkts. Tas prasīs ne vairāk kā 2 nedēļas, lai saražotu 150m² lielas mājas nepieciešamos paneļus un 2-5 dienu laika, lai samontētu atvesto konstrukciju uz tikko pabeigtiem jaunajiem pamatiem. Tādējādi tiek iegūts ievērojams laika ietaupījums līdz pat 40% salīdzinājumā ar citiem būvniecības veidiem. Pievērsiet uzmanību, ka paneļi ražošanā no rūpnīcas tiek izvesti jau ar iemontētiem logiem un durvīm, kā arī atsevišķos gadījumos jau ar saliktu fasādi.

....

 
2014_9_SpeedDating.jpg
 

....

 • Energy-efficient performance. According to Bill Quigley’s study of 2003, which compared 3 wooden frame houses with 3 regular blockhouses in order to explore the consumption of thermal energy, it was discovered that particularly wooden panels consumed less energy to maintain a higher average temperature. To increase the temperature for 1 degree (Celsius) in wood-framed houses it required about 44% less energy than in blockhouses. Consequently, the heating costs in wood-framed houses were about 32% lower than in the corresponding blockhouses. Properly insulated and isolated building is energy-efficient, as it reduces heat loss, which, in turn, directly affects the costs for maintenance.

..

 • Energoefektīvs izpildījums. Atsaucoties uz Bill Quigley 2003. gadā izdarītā pētījuma, kurā tika salīdzinātas 3 koka karkasa mājas ar 3 tradicionālām blokmājām, kur tika pētīts siltumenerģijas patēriņš, rezultātā tieši koka paneļi patērēja mazāk enerģijas, lai uzturētu augstāku vidējo temperatūru. Temperatūras paaugstināšanai par 1 grādu (pēc Celsija) koka karkasa mājās vajadzēja par 44 % mazāk enerģijas nekā blokmājās. Līdz ar to apkures izmaksas koka karkasa mājās bija par 32% mazākas, nekā attiecīgajās bloka mājās. Pareizi siltināta un izolēta ēka ir energoefektīva, jo samazina siltuma zudumus, kas, savukārt, tieši ietekmē mājas apsaimniekošanas izmaksas.

....

11.jpg

....

 • Lightweight structures. Reduce start-up costs for the construction of the foundation (it is necessary to facilitate light weighted foundation - up to 30% lower expenses - compared to traditional construction). Reduce product shipping costs and provide more convenient technical assembly process.
 • Application of environment-friendly materials. Only CE certified materials are used in the production process, which ensures the highest quality and ecological standards. Ecology best describes the mutual relations between a body and nature, as wooden housing creates physiological and psychological preconditions which ideally help in search for natural, healthy and harmonious environment.

            ✓ Knauf (various materials supplier);                                        

            ✓ Knauf Insulation (ecose mineral wool and other solutions);

            ✓ Sant Gobain (plasterboard, mineral wool);                            

            ✓ Steico (wood fibre materials for facades);

            ✓ Pata AB (timber);                                                                   

            ✓ Furch, Rothoblaas (screws and fasteners)
 

 • Construction advantages. Estimated construction time is easily fixed; delays and volatility risks are eliminated. Construction costs in the case of building on the site greatly exceed the costs and timing of industrially-made wooden panels. Easy to localize engineering, all the necessary communications can be placed inside the wall. Interior and external facade works can be carried out simultaneously and the materials do not require desiccation as it is with brick houses.

..

 • Vieglas konstrukcijas. Samazinātas sākuma izmaksas pamatu būvniecībai (nepieciešami atvieglināti pamati - līdz pat 30% mazāki izdevumi - salīdzinājumā ar tradicionālo būvniecību). Samazinātas produkta transportēšanas izmaksas un ērtāks tehniskais montāžas process.
 • Videi draudzīgu materiālu pielietojums. Ražošanas procesā tiek izmantoti tikai CE sertificēti izejmateriāli, kas nodrošina augstākus kvalitātes un ekoloģijas prasību standartus. Tieši ekoloģija raksturo organisma un vides savstarpējās attiecības, jo koka ēkas veido fizioloģiskos un psiholoģiskos priekšnosacījums, kas ideāli atbilst dabiskas, veselīgas un harmoniskākas vides meklējumos.

          ✓ Knauf (dažādu materiālu piegādātājs);                      

          ✓ Knauf Insulation (Dabas vate un citi risinājumi);

          ✓ Sant Gobain (ģipškartons, minerālvates);                  

          ✓ Steico (kokšķiedru materiāli fasādēm);

          ✓ Pata AB (kokmateriāli);                                              

          ✓ Furch, Rothoblaas (skrūves un stiprinājumi).

 

 • Būvniecības priekšrocības. Ir viegli nosakāms būvniecības paredzamais laiks, tiek izslēgti kavēšanās un nenoteiktības riski. Būvniecības izmaksas, būvējot uz vietas, stipri pārsniedz rūpnieciski gatavoto koka paneļu darba izmaksas un nepieciešamo laiku. Ērti izvietojami inženiertīkli, visas nepieciešamās komunikācijas var ielikt sienu iekšienē. Iekšdarbu un ārējos fasādes darbus var veikt vienlaicīgi un izmantotajiem materiāliem nav nepieciešams žūšanas process kā tas ir mūra mājām. 

....

....

 • Costs. Prefabricated wooden panel houses are a quality product affordable for a wide range of customers. Their price is determined by the characteristics of the chosen material and the required quality standards, thus significantly reducing necessary construction time. Besides, this greatly affects the total construction costs.
   
 • Build whenever you wish! Build your house in any weather conditions, carrying out foundation preparation works during the warm season.
  Learn more - ask a specialist directly. (contacts)
 • Microclimate. The internal quality control at the plant and  materials used compose  high-quality product  that  creates a perfect environmental microclimate for inhabitation, which is characterized by:

           ✓ Air quality and moisture control. Thanks to the quality known as the equilibrium moisture of wood, wood itself regulates natural moisture balance of indoor air, wood breathes, so it is a human - friendly  material. Additional moisture and  warm air  extraction is ensured by  the  means of  recuperation  equipment  with a heat  exchanger  that  facilitates, automates and  regulates  these processes in houses.

          ✓ High heat and sound insulation indexes. Wood panelled walls, their optimum  mass of the material and structure provides better sound insulation than brick building walls. Properly designed insulation lets you enjoy the newfound environment to the fullness.

          ✓ Little dust. The formation of dust is due to static electricity, but the electrostatic properties of wood do not allow this  electricity to                       accumulate in the room. That  is why people  with  allergies are advised to reside in  wooden  houses (because dust is a potent allergen).

 • Object quality tests. Air permeability test (Blow Door Test), smoke test and heat loss test confirm the quality of our work, demonstrating compliance with the Construction Standard requirements and offered quality standards. Our product far exceeds the set parameters, which is an additional advantage just for you, the Customer!

..

 • Izmaksas. Paneļu mājas ir plašu patērētāju lokam pieejams kvalitatīvs produkts. To cenu nosaka izvēlētā materiāla raksturlielumi un nepieciešamās kvalitātes standarti, krietni saīsinot kā nepieciešamo būvniecības laiku, tā ievērojami atsaucas arī uz kopējām būvniecības izmaksām.

 • Cel, kad vēlies! Būvē māju jebkuros laika apstākļos, veicot pamatu izbūves priekšdarbus sezonas siltajā laikā.
  Uzzini vairāk - jautā tieši speciālistam (kontaktinformācija)
   

 • Mikroklimats. Ražotnes iekšējā kvalitātes kontrole un izmantotie materiāli veido augstvērtīgu produktu, kas veido perfektu dzīves vides mikroklimatu, kuru raksturo:

✓ Gaisa kvalitātes un mitruma regulācija. Pateicoties īpašībai, kuru sauc par koksnes līdzsvara mitrumu, koks pats regulē iekštelpu dabisku gaisa mitruma balansu, koks elpo un tāpēc ir cilvēkam draudzīgs materiāls. Papildus mitruma un siltā gaisa atguvi nodrošina rekuperācijas iekārtas ar siltummaini, kas atvieglo, automatizē un regulē šos procesus mājās.

✓ Augsti siltuma un skaņas izolācijas rādītāji. Koka paneļu sienas, to optimāla materiāla masa un struktūra nodrošina labāku skaņas izolāciju nekā mūra ēku sienas. Pareizi veidota siltumizolācija ļauj izbaudīt jauniegūto vidi pilnībā.

 Maz putekļu. Putekļu rašanās iemesls ir statiskā elektrība, taču koka elektrostatiskās īpašības neļauj šai elektrībai uzkrāties telpā. Tieši tāpēc cilvēkiem ar dažādām alerģijām iesaka dzīvot koka mājās (jo putekļi ir spēcīgs alergēns).
 

 • Objekta kvalitātes testi. Gaisa caurlaidības tests (Blow Door Test), dūmu tests un siltuma zuduma tests apstiprina mūsu padarītā darba kvalitāti, apliecina atbilstību būvnormatīva prasībām un piedāvātās kvalitātes standartiem. Mūsu piedāvātais produkts krietni pārsteidz atbilstību uzstādītajiem parametriem, kas ir papildus priekšrocība tieši Jums!

....

....

 • Lower thermal energy consumption. This means not only your personal benefit - paying less for heating, but also your contribution to saving the planet's ecosystems. Prefabricated wooden panel houses emit 50% less CO2 or so called "greenhouse gases" into the environment.
 • Resistance to fire. A properly built prefabricated house is fire-proof and resistant; it is not just a "wooden house", but a building constructed of special panels, the design of which is oxygen-insulating - fire retardant. Today wood can also be treated with a flame retardant or fire-resistant varnish, increasing fire response class to B-s1, d0.

Fire-proof treatment of wooden structures is defined by "Fire Safety Regulations" and "Latvian Construction  Standard  LBN201
-10". Also, timber  is calibrated  (planed  smooth), which  prevents rapid fire on open timber  surfaces. Such  treated  wood also
 acquires a higher protection against insects and various types of fungi, increasing the overall longevity of the structure.

 • Thought-out logistics. Silver Standard Plant manufactured roof trusses and wall panels elements are characterized by their light weight and compact energy efficient structures, which provide convenient and efficient logistics application and reduced cost of transporting those constructions.

 

 • Post-project service. The Silver Standard Plant provides a 2-year post-project service for every completed construction project, during which we will avert possible flaws, as well as gives a 5-year warranty on the shell of the building structure.

..

 • Mazāks siltuma enerģijas patēriņš. Tas nozīmē ne tikai Jūsu personisko ieguvumu- mazāk maksājot par apkuri, bet arī Jūsu ieguldījumu planētas ekosistēmas glābšanā. Koka paneļu māja apkārtējā vidē izdala gandrīz uz pusi mazāk CO2 jeb tā saukto „siltumnīcas gāzu” izmešu.
   
 • Uguns noturība. Pareizi uzcelta koka paneļu māja ir ugunsdroša un izturīga, tā nav vienkārši „koka māja”, bet gan ēka, kas ir būvēta no speciāliem paneļiem, kuru konstrukcija ir skābekļa piekļuvi izolējoša – uguns izplatību slāpējoša. Tāpat uz šodienu kokam var veikt apstrādi ar antipirēnu vai ugunsdrošo laku, uzlabojot uguns reakcijas klasi līdz B-s1,d0. 

 

Koka konstrukciju ugunsdrošo apstrādi reglamentē "Ugunsdrošības noteikumi" un "Latvijas būvnormatīvs LBN201-10". Arī izmantotais kokmateriāls ir kalibrēts (gludi ēvelēts), kas aizkavē ātru uguns iedarbību uz atklātas kokmateriāla virsmas. Šādi apstrādāts koks iegūst arī augstāku koksnes aizsardzību pret kukaiņiem un dažāda veida sēnīšu pelējumiem, palielinot konstrukcijas kopējo ilgmūžību.

 

 • Pārdomāta loģistika.  Silver Standard Plant ražotās jumta kopnes un sienu elementu paneļus raksturo to mazais svars un kompaktā energoefektivitāte konstrukcijās, kas paredz ērtu un efektīvu loģistikas pielietošanu un samazinātas izmaksas, transportējot uzražotās konstrukcijas.

 

 • Pēc projekta serviss. Silver Standard Plant, katram savam pabeigtam būvniecības projektam sniedz 2 gadu pēc projekta servisu, kuras laikā novērsīs iespējami radušos bojājumus, kā arī dod 5 gadu garantiju būvkonstrukcijas karkasam.

....