.... Product Diversity

Diversity is characterized by the ability to adapt ourselves to costumers' demands - listen, probe into and understand their expectations. Doing business with major Norwegian companies, it is this feature that characterizes confidence-building and ability to integrate into a new environment, understanding different nations’ different tastes and demands.

Silver Standard Plant is company, which service for both - private client and different construction companies. Our company representing different facets of the construction, starts from complex wooden structures, construction works, and finishing with the certified products as roof trusses (license no. 2358-CPR-078). This is a main product which buys other house manufacturers.

..

Produktu daudzveidība

Šajā  sadaļā  Jūs  varat  tuvāk  iepazīties  un detalizēti  izvērtēt  piedāvātā  produkta  daudzveidību,  izvēloties kompleksus  konstrukciju risinājumus vienā vietā - mūsu ražotnē. 

Dažādību raksturo spēja pielāgoties patērētāju prasībām- uzklausīt, iedziļināties un izprast to vēlmes. Sadarbojoties ar lielām kompānijām Norvēģijā un Zviedrijā, tieši šī iezīme raksturo uzticības veidošanos un spēju iekļauties jaunajā vidē, izprotot dažādu nāciju atšķirīgo gaumi un pieprasījumu. Priecāsimies atbildēt uz visiem interesējošiem jautājumiem, jautājumus par produktu - uzdodiet tieši speciālistam (kontaktinformācija)

Esam kompānija, kuras pakalpojumi ir pieejami gan privātiem klientam, gan dažādiem būvniecības uzņēmumiem. Kompānija pārstāv dažādas būvniecības šķautnes, sākot no sarežģītām koka konstrukcijām, būvniecības darbiem, beidzota ar tādu sertificētu produktu ražošanu, kā Jumta kopnes (licenses nr. 2358-CPR-078). Šis ir produkts, ko lapbrāt, no mums pērk tieši citi māju ražotāji.

....

....

MOST ENERGY EFFICIENT, LOW ENERGY CONSUMPTION HOUSES

Prefabricated timber buildings are a type of residential construction that has preserved advantages of traditional wooden buildings and reduced their disadvantages. It is human-friendly, creates optimal living conditions, and if properly constructed, provides great comfort, fire-safety and significantly saves heating costs. The available technical support at the SILVER STANDARD PLANT enables us to build houses fast, easily and more financially advantageous. Our standard manufactured wooden panel houses ensure thermal transmittance coefficient up to U = 0.13 W/m²K. Where the energy consumption for heating is in the range from 30 to 50 kW/m² per year.

..

ENERGO EFEKTĪVAS, ZEMAS ENERĢIJAS PATĒRIŅA MĀJAS

Koka paneļu ēkas ir privātmāju būvniecības veids, kas ir saglabājis tradicionālo koka ēku priekšrocības un samazinājis to trūkumus. Tā ir cilvēkam draudzīga, veido optimālus dzīves apstākļus, un pareizi būvēta tā nodrošina lielisku komfortu, ugunsdrošību un ievērojami ietaupa apkures izmaksas. Pieejamais SILVER STANDARD PLANT ražotnes tehniskais nodrošinājums, ļauj ēkas būvēt ātri, vienkārši un finansiāli izdevīgāk. Mūsu standarta ražotie koka māju paneļi nodrošina siltuma vadāmības koeficientu līdz U=0,13 W/m²K. Kur gada energopatēriņš apkurei ir robežās no 30 - 50 kW/m² gadā.

....

Energo effective house.png

....

PASSIVE HOUSES

Passive private houses are the highest quality product of the SILVER STANDARD PLANT, with highly energy-efficient and comfortable solutions. They are characterized by a constant indoor climate, negligible energy consumption and exceptionally high degree of thermal insulation, U-value of the envelope constructions reaching even 0.09 W/m2K.
Heating energy necessary for such wooden houses can be provided by internal heat sources (residents, electrical appliances), but additional energy can be obtained from renewable resources (sun, wind, geothermal heat). In order to achieve the required standards, careful planning, selection of materials and execution are necessary. The insulation of the house constructions constitutes 320 mm - 500 mm thickness, where within particularly tight envelope, controlled fresh air exchange is provided by a special ventilation system with air heat and moisture regain function.
Passive house energy efficiency reduces heat consumption by up to 8 times, and its construction is only about 15% more expensive, which is able to fully pay off within 10 years.

..

PASĪVAS MĀJAS

Pasīvās privātmājas ir SILVER STANDARD PLANT augstākās kvalitātes produkts, ar izteikti energoefektīviem un komfortabliem risinājumiem. To raksturo pastāvīgs telpu mikroklimats, niecīgs enerģijas patēriņš un izcili augsta siltumizolācijas pakāpe sasniedzot U vērtību norobežojošām konstrukcijām pat 0,09 W/m2K.
Šādām  koka mājām nepieciešamo apkures enerģijas daudzumu var nodrošināt iekšējie siltuma avoti (iemītnieki, elektro ierīces), bet papildus enerģijas nepieciešamību iegūstot no atjaunojamiem resursiem (saule, vējš, zemes siltums). Nepieciešamo standartu sasniegšanai ir vajadzīga rūpīga plānošana, materiālu izvēle un izpildījums. Mājas konstrukciju siltumizolācija sastāda 320mm – 500mm biezumu, kur īpaši blīvā norobežojošā izpildījumā, kontrolētu svaiga gaisa apmaiņu nodrošina speciāla ventilācijas sistēma ar gaisa siltuma un mitruma atguves funkciju.
Pasīvas mājas energoefektivitāte samazina siltumenerģijas patēriņu līdz 8 reizēm, un tās būvniecība ir tikai par 15% dārgāka, kas pilnībā atmaksāties spēj 10 gadu laikā.

....

7610183_orig.jpg

....

PRESSED ROOF TRUSSES

Are used to construct roofs, mezzanines and constructional load-bearing buildings, the trusses are characterized by their low weight with high load-bearing capacity. Prefabricated truss elements make a significant economic impact, for complex roofs - up to 30% less timber than for traditionally constructed roofs. "MiTek" computer programme helps to construct and calculate the necessary parameters, while the "RANDEK" 35t press using the "MiTek" produced perforated 1.5-2.0mm nail plates, allow you to get almost unlimited solutions. Only certified Latvian timber, sorted by C24 strength class, is used in truss manufacturing. The Silver Standard Plant, in particular, is one of the few Latvian manufacturers who have acquired the right to label this product with the CE mark – certifying that it complies with the standard LVS EN 14250. Thus, this newly acquired CE certificate for the product issued by "BM TRADA Latvia" confirms that it meets the standard, reaching the highest quality.

This product allows constructing up to 12m wide joist or mansard floor trusses without additional supports with a variety of communications installation options using up all the free space. Ideal for the replacement of the old roof or the construction a new roof, fast performance and result.

..

PRESĒTAS JUMTA KOPNES

Izmanto ēku jumta, starpstāvu un konstruktīvu nesošu ēku veidošanā, kopnes raksturo tā zemais svars pie augstas nestspējas. Rūpnieciski ražoti kopņu elementi dod ievērojamu ekonomisko efektu, sarežģītiem jumtiem līdz pat 30% mazāk kokmateriālu nekā tradicionāli būvētam jumtam. “MiTek” datorizēta programma palīdz konstruēt un aprēķināt nepieciešamos raksturlielumus, savukārt “Randek” 35t prese izmantojot “MiTek” ražotas, perforētas 1.5-2.0mm naglu plates, ļauj iegūt gandrīz neierobežotus risinājumus.
Kopņu ražošanā tiek izmantots tikai sertificēts Latvijas kokmateriāls, kas ir šķirots pēc C24 stiprības klases un tieši Silver Standard Plant ir viens no nedaudzajiem Latvijas ražotājiem, kas ir ieguvis tiesības marķēt šo savu produktu ar CE zīmi - tā sasniedzot Standarta LVS EN 14250 prasības. Šis nesen iegūtais "BM TRADA Latvija" izsniegtais, CE sertifikāts jumta kopnēm apliecina tā atbilstību standartam, sasniedzot visaugstākās kvalitātes nodrošinājumu.

Šāds produkts paredz līdz pat 12m liela starpstāvu pārseguma vai mansarda stāva kopņu izveidi, bez papildus balstiem ar dažādu komunikāciju iebūvēšanas iespējām, izmantojot tā brīvo konstrukciju telpu.
Ideāli piemērots vecā jumta nomaiņai vai jaunā jumta būvniecībā, ātram izpildījumam un rezultātam.

....

DSC_0075-300x199.jpg
SAMPLE_TRUSS.jpg

....

TERRACES

We offer to equip your house with a terrace, for the construction of which you may select from several types of timber. The standard offer - pressure-impregnated pine frame with Pine or Larch terrace boards, which can be treated with a colour oil or glaze-paint.

By popular demand of the ever-growing market, we also offer thermal wood terrace boards. Thermo wood does not spindle, it does not crack under the solar influence, and does not absorb moisture, decay and pest factors are also excluded. On average, such terrace will serve up to 50 years. Living in a modern age, we have also discovered wood composite (WPC) terrace boards, which are distinguished by their high surface hardness, moisture resistance, resistance to UV-rays and there is no need in taking much care of them, they are almost eternal.

..

TERASES

Piedāvājam Jūsu māju aprīkot ar terasi, kuras būvniecībai varat izvēlēties vairākus piedāvātos koksnes veidus. Standartā piedāvājam spiedien-impregnētu priedes karkasu ar Priedes vai Lapegles terases dēļiem, kurus iespējams apstrādāt ar tonētu eļļu vai lazūr-krāsu.

Arvien augošā tirgus pieprasījuma apstākļos piedāvājam arī termo koksnes terases dēļus. Termo koksne nevērpjas, saules ietekmē neplaisā, neuzsūc mitrumu un ir izslēgti pūšanas un kaitēkļu faktori. Vidēji šāda terase kalpos līdz pat 50 gadiem. Dzīvojot modernā laikmetā, esam saskārušies arī ar koka kompozītmateriāla (WPC) terases dēļiem, kuri izceļas ar augstu virsmas cietību, mitruma izturību, izturība pret UV stariem un to nav nepieciešams īpaši kopt, tas ir teju mūžīgs.

....

Lapegles terase.png
Majas lapas pieejas kodi labošanai.png
 

....

BUILDING SOLUTIONS FOR FARMERS

As a solution for our farmers we manufacture simple functional buildings that appear to be of great necessity, for example: equipment stands, animal barns, stables and even wooden hangars up to 20m in width, without supporting columns. These are building structures that are simple and quick to manufacture. The buildings are a cost-effective solution, as they do not require interior fittings and it is possible to use a lot of construction lumber, which significantly reduces the total cost of the constructions.

..

ĒKAS LAUKSAIMNIEKU VAJADZĪBĀM

Kā risinājums lauksaimniekiem ir mūsu ražotās un būvētās vienkārša tipa tik nepieciešamās funkcionālās ēkas, kā piemēram: tehnikas novietnes, dzīvnieku kūtis, staļļus un pat koka angārus līdz 20 m platumam, bez atbalsta kolonām. Tās ir ēku konstrukcijas, kas ir vienkāršas un ātri uzražojamas, ēkas ir ekonomiski izdevīgs risinājums, jo neparedz iekšējo apdari un ir iespēja daudzviet konstrukcijā izmantot zāģmateriālu, kas ievērojami samazina konstrukciju kopējās izmaksas.

....

DSCN2400_op_800x600.jpg
Hangar_photovoltaic_marchegay.jpg
derevyannyiy-angar-1.jpg
 

....

PRODUCTION OF VARIOUS AUXILIARY BUILDINGS

This type of product provides additional solutions to the growing demand to improve the environment when the house is already built and a new desire for a compact lifestyle appears. We offer a variety of timber frame constructions and technical support for such constructions as baths, garages, sheds or very simple garden houses, barns. As in the case with the solutions for farmers, non-graded lumber may be used on various occasions.

..

DAŽĀDU PALĪGĒKU RAŽOŠANA

Šis produkta veids paredz papildus risinājumus augošam pieprasījumam pilnveidot vidi, kad māja jau ir uzcelta, bet rodas jaunas vēlmes pēc kompakta dzīves stila. Mēs piedāvājam dažādu koku karkasu konstrukciju ražošanu un tehnisko atbalstu tādām būvēm, kā pirtis, garāžas, nojumes vai pavisam vienkāršiem dārza namiņiem, šķūņiem. Līdzīgi kā ēkām lauksaimnieku vajadzībām daudzviet var tikt izmantots negradēts zāģmateriāls.

....

bf8196638d82ea48cbe6c15702cf7d6f0d8021a2.jpg
dc275ccf95f4bf115e176ebe2863f7766cc3dedf.jpg