.... MISCELLANEOUS SOLUTIONS FOR WOODEN CONSTRUCTIONS

The plant has been equipped with all the technical support necessary for the full life cycle of its product:

 • Wood panels for housing;
 • Pressed roof trusses;
 • Different building frames;
 • Structures for farmers etc

..

DAŽĀDI KOKA KONSTRUKCIJU RISINĀJUMI

Ražotne spēj nodrošināt augstas sarežģitības konstrukciju izstrādi.

 • Paneļi māju būvniecībai;
 • Presētas jumta kopnes;
 • Dažādu ēku karkasi;
 • Konstrukcijas lauksaimnieku vajadzībām, u.c.

....

 
 

.... Today, production facility capable of providing the high complexity of the design development. Wall elements and structures used only calibrated and dried (18%) timber with strength class C24 Wall panels max. height can be up to 3.00m and a length according to the design can reach max. 12.4m. Silver Standard Plant have CE certificate no. 2358 - CPR - 078 that allows to make roof trusses with Mitek branded nail plates, using certified hardware and software. The company has specially trained certified personnel who are able to make a visual wood sorting if necessary.

..

Uz šodienu ražotne spēj nodrošināt augstas sarežģītības konstrukciju izstrādi. Sienu elementos un konstrukcijās tiek izmantots tikai kalibrēts un žāvēts (līdz 18%) kokmateriāls ar stiprības klasi C16 / C24  Piemēram, Sienu paneļu max. agstums ir 3,00m, bet garums atbilstoši projektam var max. būt pat 9,00m. Savukārt uzņēmuma rūpnieciski ražotais produkts - presētas jumta kopņes un tās konstrukcijas atbilst Silver Standard Plant CE sertifikāta Nr. 2358 - CPR - 078 prasībām, kuru ražošanā tiek izmantotas tikai MiTek firmas naglu plates, sertificēta MiTek programatūra un vienīgi tikai C24 stiprības kokmateriāls. Uzņēmumā ir speciāli apmācīts sertificēts personāls, kas ir spējīgs veikt arī vizuālu koksnes šķirošanu vajadzības gadījumā.

....

 

.... MANUFACTURING PLANT EQUIPMENT AND MACHINERY

 • 8 modern RANDEK assembly tables;
 • Brand new RANDEK press;
 • New RANDEK automatic CNC saw
 • Advanced saw system;
 • 2000m²  large factory building and 2500m² 
  panels storage warehouse.

..

RAŽOTNES APRĪKOJUMS

 • 8 moderni RANDEK montāžas galdi
 • Jauna RANDEK 35t prese + MiTek sistēma
 • Jauns RANDEK automātiskais CNC zāģis
 • Modernizēta zāģu līnijas sistēma
 • 2000m² liela ražotnes platība
 • Dažāds papildaprīkojums
 • Plaša un pārdomāta noliktavas sistēma

....

File2.jpg

.... PRODUCTION EFFICIENCY .. RAŽOTNES EFEKTIVITĀTE ....

 

.... The main benefit of choosing industrially manufactured product is both time and resource efficiency in energy-economic performance. By employing the plant equipment, professional staff and observing the right temperature and humidity, we can effectively control and monitor the quality of the wooden panels.

..

Galvenais ieguvums, izvēloties rūpnieciski ražotu produktu ir gan laika, gan resursu efektivitāte, energo ekonomiskā izpildījumā. Izmantojot ražotnes aprīkojumu, profesionālu personālu un ievērojot pareizus temperatūras un mitruma režīmus, varam efektīvi kontrolēt, pārraudzīt un vadīt koka paneļu kvalitāti.

....

 

.... Wooden house panels of such design:

 • provide high quality guarantee,
 • reduce the total cost,
 • save installation time - required on site.

..

 ŠĀDI VEIDOTI KOKA MĀJU PANEĻI:

 • nodrošina augstu kvalitātes garantiju,
 • tiek samazinātas kopējās izmaksas
 • ietaupīts uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamais laiks objektā. 

....

 
File3.jpg

....

 • RANDEK equipment is used throughout the whole SSP production process
 • A new steaming unit, a RANDEK automatic CNC saw, has been purchased
 • This machine is required to work perfectly with full power and precision
 • The CNC saw automatically grabs the boards at any gradient, depending on the program.

..

 • Visā SSP ražošanas procesā tiek izmantotas RANDEK iekārtas
 • Ir iegādāta jauna garināšanas iekārta, RANDEK līnijas automātiskais CNC zāģis
 • Tā ir nepieciešama iekārta, lai pilnvērtīgi strādātu ar pilnu jaudu un precizitāti
 • CNC zāģis automātiski sagarina dēli jebkurā slīpumā atkarībā no sastādītās programmas.

....

.... FULL PRODUCTION PROCESS

The entire production cycle is a logical result of the SILVER STANDARD PLANT management system, consisting of a number of stages:

 • Preparation of materials
 • Making of house constructions
 • Laying of insulation
 • Internal quality control
 • End-product preparation for transportation

Your benefit of using the plant product is timely execution of the order, and availability of everything requisite for the construction in one place, without intermediaries.

..

PILNS RAŽOŠANAS PROCESS

Viss ražošanas cikls ir loģisks SILVER STANDARD PLANT vadības sistēmas rezultāts, kas sastāv no  vairākiem procesa posmiem: 

 • Materiālu sagatavošana.
 • Mājas konstrukciju veidošana
 • Siltinājuma ieklāšana
 • Kvalitātes vadības kontroles sistēma pēc ISO9001
 • Preces sagatavošana transportēšanai

Galvenais ieguvums izmantojot ražotnes produktu ir precizitāte, laicīga pasūtījumu izpilde, paredzams būvniecības procesa laiks kā arī viss nepieciešamais ir pieejams vienā vietā, bez starpniekiem.

....

 

.... MATERIALS AND PRODUCT CERTIFICATION

The SILVER STANDARD PLANT actively follows the changes in certification policy in the world, as well as the latest trends in order to offer their customers a product that meets sustainable and efficient building standards.

According to the latest studies, 40% of the environment pollution and inefficient use of resources is due to the construction industry, which changes people’s attitude towards the size of the construction effects on the environment all over the world. Today 62% of the customers seriously consider the possibility of accepting offerings provided by environmentally sustainable construction, 37% of them really want to buy it, but 13% demand only environmentally sustainable product. For example, in the construction industry of the UK this type of demand particularly has increased by 50% during the last years. 

 

The company adheres to the principles of the nature conservation and effective environment-friendly application of materials by the means of materials optimization softwears and environmental clean-up measures. High quality standards are confirmed by several standards of international and local significance, as well as accessories certificates and some other regulations in connection with certification.

..

IZEJMATERIĀLU UN PRODUKTA SERTIFICĒŠANA

SILVER STANDARD PLANT aktīvi seko sertificēšanas izmaiņu politikai pasaulē to jaunākajām tendencēm, lai patērētājam piedāvātu produktu, kas atbilst ilgtspējīgas un efektīvas būvniecības standartiem.

Cik norāda pēdējo gadu pētījumi, 40% dabas piesārņojumu un neefektīvu resursu izmantošana notiek tieši būvniecības nozarē, kas cilvēkiem pasaulē maina attieksme pret būvniecības atstāto ietekmes lielumu uz vidi. Šodien 62% patērētāju nopietni apsver iespēju izmantot šādu ilgtspējīgas būvniecības piedāvājumu, no tiem 37% tiešām grib to pirkt, bet 13% pieprasa tikai Ilgtspējīgu būvniecības produktu. Piemēram Apvienotās Karalistes būvniecībā šāds pieprasījums pieaudzis par 50% tieši pēdējo gadu laikā.

 

Uzņēmums Ievēro ekoloģijas saglabāšanas un lietderīga materiāla pielietojumu rūpnīcā, izmantojot materiālu optimizācijas programmas un vides sakopšanas pasākumus.  Atbilstību augstas kvalitātes kritērijiem apliecina vairāki starptautiski un vietējās nozīmes standarti, kā arī izmantotā izejmateriāla sertifikāti un citas ar sertifikāciju saistītas vadlīnijas.

....

 

.... Consumer attitudes about the enviromental impact .. Patērētāju attieksme pret ietekmi uz vidi ....

.... How many are buying a sustainable product .. Cik daudz pērk ilgtspējīgu produktu ....

 

....

 • The SILVER STANDARD PLANT is one of the few wooden trusses manufacturers in Latvia, who have acquired the right to label their products with the CE mark, certifying that the product complies with the standard:  LVS EN 14081-1:2005+A1:2011 “Wooden constructions. By strength graded construction timber with rectangular cross-section. Part 1: General requirements.”
 • ISO 9001 standard marks the currently on-going certification of the quality management system of the production processes.
 • BREEAM – a method of sustainable construction for developing alliances with socially responsible producers.

..

 • SILVER STANDARD PLANT ir viens no dažiem koka kopņu ražotājiem Latvijā, kurš ir ieguvis tiesības marķēt savu produktu ar CE zīmi, apliecinot, ka produkts atbilst standartam: LVS EN 14081-1:2005+A1:2011 ”Koka konstrukcijas. Pēc stiprības šķiroti konstrukciju kokmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezumu. 1.daļa: Vispārīgās prasības”.
 •  ISO 9001 standarts, iezīmē patreiz spēkā esošu sertifikāciju, par kvalitātes vadības sistēmu ražošanas procesos uzņēmumā:
 • BREEAM - ilgtspējīgas būvniecības metode, sadarbības veidošanai ar sociāli atbildīgu ražotāju

....